Home > About > Academic Committee
Academic Committee
Adviser
Qiguo Zhao Academician Institute of Soil Science, CAS
Zhaoliang Zhu Academician Institute of Soil Science, CAS
Shu Tao Academician Peking University
Zijian Wang Researcher Research Center of Eco-Environmental Science, CAS
Director
Yongguan Zhu Academician Institute of Urban Environment, CAS
Vice Director
Fengchang Wu Academician Chinese Research Academy of Environmental Science
Guanghe Li Professor Tsinghua University
Members
Qing Hu Professor Southern University of Science and Technology
Xin Jiang Professor Institute of Soil Science, CAS
Fangbai Li Professor Guangdong Institute of Eco-Environment and Soil Sciences
Shupeng Li Professor Senior Engineer Beijing Construction Engineering Group Environmental Remediation Co., Ltd.
Xiaowen Liu Professor South China Institute of Environmental Sciences, Ministry of Ecology and Environment
Tao Long Professor Nanjing Institute of Environmental Sciences, MEE
Yahai Lu Professor Peking University
Ming Luo Professor Ministry of Natural Resources of the People’s Republic of China
Qiying Ma Professor Zhejiang University
Jichun Wu Professor Nanjing University
Longhua Wu Professor Institute of Soil Science, CAS
Fangjie Zhao Professor Nanjing Agricultural University
Nangjing Zhao Professor Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics, CAS
Shunan Zhen Professor Rural Energy and Environment Agency, Ministry of Agriculture and Rural Affairs
Lianbi Zhou Professor Senior Engineer Beijing General Research Institute of Mining &Metallurgy
Yongbing Zhu Senior Engineer Institute of Chemical Defense, Academy of Military Sciences

2013—2019

Director:
Shu Tao
Vice Director:
Zijian WangYongming Luo
Members:
Ping’an Peng Fangjie Zhao Qiying Ma Yusuo Lin Jichun Wu Xinbin Feng Yahai Lu Qiaoyun Huang Yibing Ma Jinshui Wu Zhenguo Shen Xiangui Lin Xin Jiang Dongmei Zhou

2009—2012

Director:
Shu Tao
Vice Director:
Zijian Wang
Members:
Ping’an Peng Yingxu Chen Yusuo Lin Hangxin Cheng Yahai Lu Yibing Ma Peijun Li Jinshui Wu Qiaoyun Huang Fangjie Zhao Zhenqi Hu Zhenguo Shen Xiangui Lin Xin Jiang Yongming Luo